Zarządzenie nr 01/2022

Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Braniewie

z dnia 10 lutego 2022r.

w sprawie ogłoszenia rekrutacji na wolne miejsca w Przedszkolu

na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie:

-        Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.);

-        Uchwały Nr VII/18/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego; przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

-        Uchwały Nr XXVII/178/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/18/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego; przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

-        Zarządzenia Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych) prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa na rok szkolny 2022/2023.

-        Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Braniewie.

§1. Dyrektor Przedszkola ogłasza rekrutację na wolne miejsca w grupach wiekowych do     Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Braniewie na rok   szkolny 2022/2023.

§2. Dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie należy pobrać u nauczyciela grupy deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 i złożyć ją do nauczyciela lub w sekretariacie w terminie do 28.02.2022r. do godziny 15:00.

§3. Dla nowych kandydatów karta zgłoszenia jest do pobrania: na stronie internetowej www.przedszkole.braniewo.waw.pl lub w BIP Urzędu Miasta Braniewa oraz w sekretariacie Przedszkola.  

§4. W celu zgłoszenia dziecka do postępowania rekrutacyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Braniewie należy pobrać i wypełnić kartę zgłoszeniową. Razem z odpowiednią dokumentacją należy ją złożyć w sekretariacie Przedszkola w dniach 01.03.2022r. do 25.03.2022r. w godzinach 7:00 – 15:00.

§5. Proces rekrutacji będzie zorganizowany zgodnie z harmonogramem ustalonym przez  Burmistrza   Miasta Braniewa w Zarządzeniu Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych) prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa na rok szkolny 2022/2023

§6 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KRYTERIA REKRUTACJI

do Przedszkola Miejskiego Nr 2

w Braniewie na rok szkolny 2022/2023

W postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie na rok szkolny 2022/2023 obowiązują:

 1. Kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe     ( Dz.U. z 2021r. poz.1082 ) tzw. kryteria ustawowe.
 1. Kryteria samorządowe:
  1. zgodne z uchwałą Nr VII/18/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego; przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 1. zgodne z uchwałą Nr XXVII/178/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/18/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego; przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe ( pierwszy etap rekrutacji), a następnie kryteria samorządowe ( drugi etap rekrutacji).
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryterium należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci ( art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem ( art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

Lp.

Kryteria ustawowe - I etap rekrutacji oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

PKT

1.

Wielodzietność rodziny kandydata; oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

100
2. Niepełnosprawność kandydata; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), 100
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), 100
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), 100
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), 100
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 100
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159); 100

Lp.

Kryteria samorządowe - II etap rekrutacji oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

PKT

1. Dziecko odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne - data urodzenia 60
2. Dziecko, którego oboje rodzice pracują, uczą się w systemie dziennym - zaświadczenie 40
3. Deklaruję odpłatny pobyt dziecka powyżej obowiązkowego wymiaru 5 godzin dziennie 30
4.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w tej placówce

Imię i nazwisko dziecka, które uczęszcza do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie

………………………………………………………………………………..

10
5.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, o przyjęciu dziecka decyduje data urodzenia dziecka (w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci starsze).

2

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021r. poz. 1082) przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Na podstawie art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021r. poz. 1082) w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.

Na podstawie art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021r. poz. 1082) oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata do przedszkola oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem   może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016r. poz. 195 i 1579 z późn. zm).

 

ZARZĄDZENIE NR 18/ 2022 BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli ( oddziałów przedszkolnych ) prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa na rok szkolny 2022/2023 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Karta zgłoszenia docx 24.94 KB Marcin Silicki
Oświadczenie o wielodzietności docx 13.46 KB Marcin Silicki
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka docx 13.74 KB Marcin Silicki
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 16, luty 2022 11:09 Marcin Silicki
Artykuł został zmieniony. środa, 16, luty 2022 11:10 Marcin Silicki Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. wtorek, 29, marzec 2022 11:02 Marcin Silicki Porównaj dokumenty