GDZIE i KIEDY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ?

W Powiecie Braniewskim  funkcjonują dwa punkty pomocy prawnej. Oba mieszczą się w Braniewie przy ul. Królewieckiej 13 (Internat przy Zespole Szkół Budowlanych).

Punkty funkcjonują od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w następujących godzinach:

 • Punkt I 08:00-12:00, nr tel. 503-825-408 (porady udziela Radca Prawny)
 • Punkt II 14:00-18:00, nr tel. 723-649-398 (porad udzielają Radcy Prawni i Adwokaci)

KTO MOŻE OTRZYMAĆ NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży, w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich uprawnień pracowniczych.

JAK WYKAZAĆ UPRAWNIENIE DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ?

 • młodzież do 26 roku życia – wykazuje uprawnienie przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – wykazuje uprawnienie przez przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art.106 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat - wykazują uprawnienie przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny – wykazują uprawnienie przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – wykazują uprawnienie przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani – wykazują uprawnienie przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – wykazują uprawnienie przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z w/w okoliczności,
 • osoby w ciąży – wykazują uprawnienie przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika   z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób w ciąży jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 05, styczeń 2017 12:51 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26, styczeń 2017 12:02 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty