Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Braniewa podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej przez  Towarzystwo Miłośników Braniewa na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji działań kulturalnych mających na celu pielęgnowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego, dóbr kultury i sztuki oraz tożsamości kulturowej Braniewa. - „Bogate tradycje historyczne Braniewa". Zgodnie z treścią art. 19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Dostępna w załączniku w formacie PDF.
Uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 , 14 -500 Braniewo do dnia 16 marca 2021r.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 09, marzec 2021 13:41 Kamil Krzywiec
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09, marzec 2021 13:42 Kamil Krzywiec Porównaj dokumenty