1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Braniewa.

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Strategii ponadlokalnej rozwoju gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską „Bliżej Bałtyku 2030”.

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Miasta Braniewa do Stowarzyszenia Miasta, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii.

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Miasta Braniewa” .

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych położnych na terenie Gminy Miasta Braniewa”.

8. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Braniewa.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/227/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2021 – 2029.”.

10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Braniewa oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości.

12. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Braniewa.

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Braniewa, w umowie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów projektu pn.”Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla MPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Braniewie, zabezpieczenia spłaty udzielonej pomocy finansowej , na wypadek niezgodnego z umową wykorzystania otrzymanych środków, w drodze oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art.777§ 1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego.

15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Braniewa.

16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Strategii ponadlokalnej rozwoju gmin pdf 252.36 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Braniewa pdf 58.12 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Na pdf 163.70 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie pdf 172.14 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źród pdf 154.01 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych położonych n pdf 66.05 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnio pdf 72.92 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, pdf 516.27 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Spółka z pdf 81.41 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Miasta Braniewo do Stowarzyszenia Miast, Gmin i pdf 1.09 MB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Braniewa, w umowie z Narodowym Funduszem Ochron pdf 97.54 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok pdf 9.08 MB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Branie pdf 116.28 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia pdf 162.54 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/227/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wielole pdf 2.16 MB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Braniewa pdf 260.08 KB Adam Chruściel
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 19, listopad 2021 15:06 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. piątek, 19, listopad 2021 15:06 Adam Chruściel Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. piątek, 19, listopad 2021 15:20 Adam Chruściel Porównaj dokumenty