1. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Braniewie prowadzonego przez Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie .

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/227/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2021 – 2029.

5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 r.

6. Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

7. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2022 – 2029.

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2022 rok .