Dokumenty w załączeniu:

Wykaz projektów uchwał przygotowanych na XXXII sesję Rady Miejską w Braniewie, zwołaną na dzień 2 marca 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewa do realizacji programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Strategii ponadlokalnej rozwoju gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską „Bliżej Bałtyku 2030.”

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi Oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2022 roku.

4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wyznaczonego przez ulicę Elbląską, Mielczarskiego, Sikorskiego oraz teren kolejowy.

5. Projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasta Braniewa usytuowanych w ciągu dróg gminnych.

6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Miasta Braniewa.

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Braniewo.

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.

10. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Braniewa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

11. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/303/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2022 – 2029.

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok.

14. Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną- dot. petycji-OR.152.5.2021.

15. Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną- dot. petycji-OR.152.6.2021.

16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie za 2021 rok i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie na 2022 rok.

17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie za 2021 rok oraz zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie na 2022 rok.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewa do realizacji programu osłonowego Korpus Wsparcia Senioró pdf 210.33 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Strategii pdf 89.62 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi Oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt n pdf 230.17 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w pdf 70.35 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mi pdf 234.86 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na pdf 94.17 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach „Lokalnego Progr pdf 72.99 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Braniewo. odt 39.98 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej o odt 20.08 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez odt 19.79 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnyc odt 28.41 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/303/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie docx 19.68 KB Adam Chruściel
WPF Zał. Nr 1 pdf 2.96 MB Adam Chruściel
WPF Zał. Nr 2 pdf 120.14 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok. docx 24.67 KB Adam Chruściel
Zał. Nr 1 pdf 225.57 KB Adam Chruściel
Zał. Nr 2 pdf 178.95 KB Adam Chruściel
Zał. Nr 3 xls 49.50 KB Adam Chruściel
Zał. Nr 4a pdf 141.89 KB Adam Chruściel
Zał. Nr 4b pdf 87.65 KB Adam Chruściel
Zał. Nr 8 xls 53.50 KB Adam Chruściel
Zał. Nr 9 xls 26.50 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną- dot. petycji-OR.152.5.2021. pdf 100.96 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną- dot. petycji-OR.152.5.2021. pdf 105.24 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie za 2021 rok i zatw docx 14.42 KB Adam Chruściel
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie za 2021 rok oraz zatwier pdf 234.86 KB Adam Chruściel
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 01, marzec 2022 13:19 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01, marzec 2022 13:26 Adam Chruściel Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01, marzec 2022 14:03 Adam Chruściel Porównaj dokumenty